Fasit Daire: Kapitalist mi kendini zenginleştirir; Tüketici mi kendisini yoksullaştırır!!


Ürün tarlada fabrikada, tüketici kaf dağının ardındadır. Üretici tüketici kopukluğunu doldurarak kazanç sağlamak için hemen devreye fırsatçı tüccarlar girer. Tüccar kapitalist olmak ve kapitalizmi sürdürmek zorundadır. Kapitalizm ahlaksız ve vicdansız olmaya mecburdur. Bu durumda; Bütün Dünya Üreticileri ve Tüketicileri Birleşerek Ticareti Kooperatifleştiriniz! Nasıl mı?

***

TİCARETİN KOOPERATİF’LEŞTİRİLMESİ

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Bilindiği gibi demokrasi sehpasının ayakları;Yasama, Yürütme, Yargıdır. Ekonomi sehpasının ayakları; Üretme, Ulaştırma, Tüketmedir.

Kişilik sehpasının ayakları; Yasama -akıl-, Yürütme -irade-, Yargı -vicdan-‘dır.

Üretici -çiftçi, sanayici, hizmet sunucu-; aklını kullanarak neyi, ne kadar, nasıl tüketici yararını gözeterek üreteceğini kararlaştırır ve kendi iradesiyle üretir.

Üretim yerindeki -tarladaki, fabrikadaki vb yerlerdeki- ürünün tüketiciye ulaştırılması gerekir.

Ürün tarlada fabrikada, tüketici kaf dağının ardındadır. Üretici tüketici kopukluğunu doldurarak kazanç sağlamak için hemen devreye fırsatçı tüccarlar girer.

Tüccarın Savunması hazırdır: “Ürüne para bağlıyorum. Mal elimde kalırsa zarar ediyorum. Olabildiğince çok kazanmalıyım ki, zarar etmiyeyim”. Bu nedenle tüccar kapitalist olmak ve kapitalizmi sürdürmek zorundadır. Kapitalizm ahlaksız ve vicdansız olmaya mecburdur.

YÜRÜTME VE ULAŞTIRMA

Yasama yasa yapar,Yürütme Yasamanın yaptığı yasayı ve Yargı kararlarını uygular. Yargı denetleyicidir; Yasamayı, Yürütmeyi ve Yargyı denetler. Yasa olmazsa; Yürütmenin uygulayacağı bir şey yoktur. Yasa ve uygulama yoksa, yargının denetleyeceği bir şey yoktur. İşlevsel sıralama: 1. Yasama 2. Yürütme 3. Yargı

Hiyerarşik sıralamanın alt basamağında; Yasaları ve Yargı kararlarını uygulayan memur niteliğinde Yürütme vardır. Hiyerarşik Sıralama: 1. Yürütme 2. Yasama 3. Yargı. Ne var ki, doğal hiyerarşik sıradaki yerine razı olmayan Yürütme; Yasamayı sollayarak öne çıkma, Yargının altında pusuya yatma çabasında olabilir. Yürütmenin gönlündeki hiyerarşik sıralama 1. Yasama 2. Yargı 3. Yürütme olabilir.

Ticaret; ekonomik hiyerarşisini kurmuştur: 1. Üretim 2. Tüketim 3. Ticaret Ticaret para gücüyle üretimi kendine bağımlı kılabilmekte, ele geçirdiği ürün ile tüketiciyi sömürebilmektedir.

Bütün Dünya Üreticileri ve Tüketicileri Birleşerek Ticareti Kooperatifleştiriniz!
NASIL MI?

Gıda fiyatlarının olağanüstü artışı, Hallerin yeniden düzenlenmesini gündeme getirdi. İstanbul Ataşehir halinde yapılan denetimlerde, 1 TL’na üreticiden alınan salatalığın 9 TL’na; 50 kuruşa alınan patatesin 2 TL’na satıldığı tespit edildi!.. Kaybeden Üretici ve Tüketici; kazanan ahlaksız ve vicdansızlık!..

Aslında Üreticinin aracıya hiç mi hiç ihtiyacı yok. Kooperatifçilik Kurumu ve Ziraat Bankası Üretici çiftçiyi bilinçlendirmeli ve kredilendirmeli ki; ulaştırım kooperatifleştirilerek hallere makul fiyatlarla salatalıklar patatesle vb gelebilsin. Komisyoncuların yerine hal tüccarlarının getirilmesi hallerin büyük sermayenin hakimiyetine bırakılması, tüketicinin yağmurdan kaçarken doluya tutulmasıdır.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: