Partilerin, Seçmen üzerindeki hakimiyetine son vermenin yolu!


Seçmen Sendikası çatısı altında birleşmek, seçmenin yararınadır. Örgütleşme, Siyasal Hizmet Yararlanıcısını “Evrensel İnsan Hak ve Özgürlüklerinin” takipçisi ve uygulatıcısı yapacaktır. Partilerin değil, seçmenlerin egemen olduğu gerçek demokraside: genel Seçime katılan her parti; vaatlerini önem ve gerçekleştirme tarihlerine göre sıralayarak ilân etmek zorundadır, başaramıyorsa iktidardan indirilecektir. Nasıl mı?

***

SİYASAL HİZMETTE TÜKETİCİ HAKLARI

©Erol Erdoğmuş.

ÖNSÖZ

Birleşmiş Milletler’in 09.04.1985 tarihinde kabul ettiği “EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI”:

1. Tüketicinin Temel Gereksinimlerinin Kaşılanması Hakkı

2. Tüketicinin Sağlık ve Güvenliğinin Korunması Hakkı

3. Tüketicinin Ekonomik Çıkarlarının Korunması Hakkı

4. Tüketicinin Bilgilendirilme Hakkı

5. Tüketicini Eğitilme Hakkı

6. Tüketicinin Tazmin Edilme Hakkı

7. Tüketicinin Temsil Edilme Hakkı

8. Tüketicinin Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı

İngilizce Consume -Tüketmek, yoğaltmak, yıkıp yok etmek- fiilinden türetilen ve sorgusuz sualsiz dilimize boca edilen Consumer -Tüketici,yoğaltıcı- kelimesini oldum olası yadırgarım. Evren’de maddeyi yok etmek yada yoktan var etmek mümkün değilken; cep telefonunu, televizyonu, otomobili; tüketen, yoğaltan kim?

Tüketici kavramı yerine; “Yararlanıcı”, “Kullanıcı” demek daha doğru değil mi? “Cep Telefonu Tüketicisi” yerine “Cep Telefonu Kullanıcısı”, “X Hizmet Tüketicisi” yerine “X Hizmet Yararlanıcısı” demek yanlış mı?

TİCARETTE VARSA SİYASETTE DE OLMALI

Ticarette satılan mal ve hizmetler için tanınan “Tüketici Hakları”; siyasal hizmetlerde de geçerli olmalı. Siyasette ticaret misali, peşin oy karşılığında siyasal hizmet vaadi satılmıyor mu? Ticari Tüketici Derneklerine koşut olarak, siyasal hizmetler için de Tüketici Dernekleri kurulabilmeli.

Anayasamızın “Sendika Kurma Hakkı”nı düzenleyen 51. Maddesi uyarınca;

“Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. (…) Siyasal Hizmet tüketimi bağlamında:

Çalışanlar ; politikacılar ve politik Hizmet AnonimŞirketleri olan Siyasi Partilerdir.

İşverenler; siyasal hizmet A.Ş’leri karşısında örgütsüz seçmenlerdir. Niçin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın SEÇMEN SENDİKASI kuramasınlar?!

“Parçala çiğnemeden yut” stratejisini uygulayarak örgütsüz seçmeni sürekli paramparçalayarak güçsüzleştiren siyasal hizmet anonim şirketleri siyasi partiler karşısında;

Örgütlü pazarlık gücü niteliğinde Seçmen Sendikası olmasın mı? Olmaması, seçmenin zararına; partilerin yararına değil mi? İşveren olduğunun biiincindeki seçmen; taraftar militan seçmen değil; müşteri seçmendir.

SEÇMEN SENDİKASI; siyasal hizmet Yararlanıcısının evrensel haklarının takipçisi ve uygulayıcısı olacaktır.

SİYASAL HİZMET YARARLANICISININ EVRENSEL HAKLARI

1. Siyasal Hizmet Yararlanıcısının Temel Gereksinimlerinin Karşılanması Hakkı:

Barınma, ısınma, aydınlanma, içecek ve kullanılacak su edinme, ulaşım, haberleşme gibi en temel haklarının sağlanmasını ; iktidardaki siyasal hizmet sunucusundan talep etme hakkıdır. Bunlardan mahrum olanlar örgütlenecek ve oylarının bilincinde olacaklarıdır.

2. Siyasal Hizmet Yararlanıcısının sağlığının ve Güvenliğinin Korunması Hakkı: Verilen siyasal hizmetler, sağlığa ve güvenliğe aykırı olmamalıdır.

3. Siyasal Hizmet Yararlanıcısının ekonomik çıkarlarının Korunması Hakkı: Siyasal hizmet, Yararlanıcısının ekonomik çıkarlarına aykırı olmamalıdır.

4. Siyasal Hizmet Yararlanıcısının Bilgilendirilme Hakkı: Siyasal hizmetten yararlanmada doğru karar verebilmesi için; bilgilendirilme hakkıdır.

5. Siyasal Hizmet Yararlanıcısının Eğitilme Hakkı: Yanlış, yanıltıcı, eksik propagandaya karşı korunmaya yönelik eğitim alma hakkıdır.

6. Siyasal Hizmet Yararlanıcısının Tazmin Hakkı: Seçmenlerin değil Siyasal Partilerin egemen olduğu sözde demokrasilerde seçim vaatlerini yerine getirmeyen iktidar partilerine karşı, seçmenin tazmin hakkı yoktur. İktidar kötünün iyisi olarak paçayı kurtarmak amacıyla erken seçim ilan edebilir yada, kötünün kötüsü olarak dönem sonuna kadar iktidarı bırakmaz.

Siyasal Partilerin değil, seçmenlerin egemen olduğu gerçek demokraside:Genel Seçime katılan her siyasi parti; vaatlerini önem ve gerçekleştirme tarihlerine göre sıralayarak ilan eder.

Her vaat, tarihinde gerçekleştirilecektir. Vaatlerini sırasıyla ve zamanında gerçekleştirdiği sürece iktidarı devam edecektir.Vaadini ilan ettiği tarihte gerçekleştiremeyen iktidar partisi, Anayasa Mahkemesi kararı ile iktidardan uzaklaştırılır. Ana Muhalefet Partisi ilk vaadi gerçekleştirmek üzere iktidara getirilir. İlk vaadini gerçekleştirirse, diğerlerini gerçekleştirmek üzere iktidarını sürdürür. Süresinde gerçekleştiremediği vaadi olursa, Genel seçime gidilir.

7. Siyasal Hizmet Yararlanıcısının Temsil edilme Hakkı: Hükümetin ekonomik politikalarının oluşturulmasında dikkate alınarak kamu organlarında temsil edilme hakkıdır. Sözgelişi Belediyelerde oy kullanmadan hizmet yararlanıcısı görüşü belirtilir.

8. Siyasal Hizmet Yararlanıcısının Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı: Çevresel tehlikelerden kouma ve doğayım Koruma hakkıdır. Siyasal hizmet, yararlanıcının bu hakkı gözetilerek sunulmalıdır.

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: