Enough is Enough…


Europe wake up, they’re gone crazy!

Erdogan has the attempted coup d ‘ état of 15 July 2016 (power struggle between the two Islamic groups to power), in his favor do turn out, in alliance with the neo-Fascits of MHP, together all the democratic opposition in turkey to end . Both the parliamentary opposition, as journalists, lawyers, academics, human rights activists and minorities, be endorsed by the dictatorial power. In addition, there will be a ruthless battle against the Kurdish people, with destruction and massacres that all fifteen years are unmatched, both within and outside the borders. We ask the European authorities in a stronger position to take… And not to allow the dictatorial power of erdogan political life in Belgium and Europe.

***

GENOEG, GENOEG, GENOEG!

Afgelopen donderdag hebben door de media opgehitste heethoofden, die onderworpen zijn aan de dictatoriale macht van Ankara, in samenspraak met diezelfde macht en met de goedkeuring van bepaalde Belgische politieke mogendheden, ongestraft het Koerdisch Instituut te Brussel aangevallen.

Erdogan heeft de poging tot staatsgreep van 15 juli 2016 (machtsstrijd tussen de twee islamitische groeperingen aan de macht), in zijn voordeel doen uitdraaien, in alliantie met de neofascisten van MHP, om samen alle democratische oppositie in Turkije te beëindigen. Zowel de parlementaire oppositie, als journalisten, advocaten, academici, mensenrechtenactivisten en minderheden, worden geviseerd door de dictatoriale macht. Daarenboven wordt er een meedogenloze strijd gevoerd tegen het Koerdische volk, met verwoestingen en slachtpartijen die al vijftien jaar ongeëvenaard zijn, zowel binnen als buiten de grenzen.

In een dergelijk klimaat protesteren de democratische organisaties en verenigingen van allochtonen uit Turkije (Alevieten, Armeniërs, Assyriërs, Koerden, Turken, …) vreedzaam, om hun verzet te tonen, en vragen ze de Europese autoriteiten om een sterkere positie in te nemen (het feit dat er posters zijn met de afbeelding van Ocalan mag de situatie niet veranderen, aangezien men niet mag vergeten dat diezelfde autoriteiten gedurende twee jaar in gesprek waren met Ocalan, voordat ze beslisten om deze gesprekken bewust en eenzijdig te beëindigen en te kiezen voor een militaire oplossing).

Deze autoriteiten hebben hun greep op alle krachten in het binnenland, waardoor ze zich nu naar buiten keren, om alle oppositie monddood te maken, omdat men weigert te accepteren dat men bekritiseerd kan worden. Om dit te doen, zal men niet aarzelen om Turkse immigranten te gebruiken als een militaire arm, zonder na te denken over het negatieve beeld en de rampzalige gevolgen die er kunnen zijn in hun nieuwe landen, zoals afwijzing en isolatie.

In deze realiteit zijn we onlangs getroffen door een poging tot brandstichting en een uitval van haat tegen een bekende instelling, die boven elke vorm van verdenking staat, behalve dat ze Koerdisch is, hetgeen voor sommigen al voldoende is om verdacht te zijn. Bovenop dit alles hebben we een onaanvaardbare tussenkomst van een burgemeester en politicus van de PS.

In zijn toespraak gebruikt hij een ondraaglijk amalgaam met dezelfde terminologie die Erdogan zonder nuance hanteert. Hij toont geen enkele empathie voor tientallen parlementairen, journalisten en academici die gearresteerd zijn of dreigen gearresteerd te worden, maar toont een grenzeloos begrip voor en legitimering van misdaden. De brandstichters van vandaag en gisteren voelen zich “ondersteund” en onaanraakbaar, aangezien er tot vandaag niemand vervolgd is. In het zicht en met de kennis van iedereen, passeerde een konvooi auto’s, waarbij er racistische en haatdragende slogans gescandeerd werden en het gebouw aangevallen werd, zonder dat deze gestoord werd.

De taak van een burgemeester is om de veiligheid te waarborgen van alle burgers, zonder onderscheid. Maar partij kiezen, zoals gebeurde in Sint-Joost, is gewoon onaanvaardbaar. Meneer Kir kennen we, onder meer van zijn ontkenning van de genocide van 1915 en van zijn passiviteit bij vorige incidenten en aanvallen op het Koerdisch Instituut te Brussel. Maar hoe kunnen we de schuchtere reactie begrijpen van de heer Di Rupo, die voor de zoveelste keer om opheldering vraagt, zonder verder te gaan? Een vorm van opportunisme die Emile Vandervelde in zijn graf zou doen omkeren. Geen enkele andere prominente van PS voelt zich zichtbaar betrokken.

We kunnen alleen maar zeggen: “Emile, word wakker, ze zijn gek geworden.”

In het licht van dit schandaal, vragen we de democratische publieke opinie om stop te zeggen tegen deze praktijken, en om niet toe te staan dat de dictatoriale macht van Erdogan het politieke leven in België en Europa manipuleert.

De ondertekenaars:

Assyrisch Instituut te Brussel
Ateliers du Soleil
Comité van Armeniërs van België
Confederatie van Turkse arbeiders in Europa-België (ATIK)
Defensiecomité van de Armeens-Belgische Zaak (CDCA)
Democratisch Congres van de Volkeren – België (HDK-B)
Euro-Armeense Federatie voor Gerechtigheid en Democratie (EAFJD)
Europese Syrische Unie
Federatie van Alevitische Verenigingen in België (FUAB)
FRA Dachnaktsoutioun België
Info-Turk
Koerdisch Instituut te Brussel
La Maison du Peuple – Brussel
Vereniging van Armeense Democraten van België
Vereniging van Socialistische Vrouwen (SKD)

Voor informatie:

Iuccia Saponara: info@ateliersdusoleil.be Tel : 02-736 78 95

Khatchik Demirci: hacikdemirci@hotmail.com GSM : 0489-739 731

Enough, enough, enough!

Last Thursday, by the media, who incited to hotheads are subject to the dictatorial power of Ankara, in consultation with the same power and with the approval of Belgian political powers, the Kurdish Institute with impunity to Brussels attacked.

Erdogan has the attempted coup d ‘ état of 15 July 2016 (power struggle between the two Islamic groups to power), in his favor do turn out, in alliance with the neo-FASCISTS OF MHP, together all the democratic opposition in turkey to end . Both the parliamentary opposition, as journalists, lawyers, academics, human rights activists and minorities, be endorsed by the dictatorial power. In addition, there will be a ruthless battle against the Kurdish people, with destruction and massacres that all fifteen years are unmatched, both within and outside the borders.

In such a climate, protesting the democratic organisations and associations of immigrants from Turkey (Alevi, Armenians, Assyrians, Kurds, Turks,…) peaceful, in order to show their opposition, and they ask the European authorities in a stronger position to take ( The fact that there are posters with the image of ocalan may not change the situation, because we should not forget that those same authorities for two years were in conversation with ocalan, before she decided to take these conversations and deliberately and unilaterally terminate to opt for a Military Solution).

These authorities have their grip on all the forces in the interior, which causes them to go outside now, to return to silence any opposition, because people are refusing to accept the fact that they can be criticized. To do this, we will not hesitate to use Turkish immigrants as a military arm, without thinking about the negative image and the disastrous consequences that may happen in their new countries, such as rejection and isolation.

In this reality, we have recently been hit by an attempted arson and an outburst of hatred against a well-known institution, that above any form of suspicion is, except that she is Kurdish, which for some is enough to be suspicious. On Top of all this, we have an unacceptable intervention of a mayor and politician of the ps.

In his speech he uses an unbearable amalgam with the same terminology that erdogan without nuance. He shows no empathy for dozens of parliamentarians, journalists and academics who are arrested or threatened to be arrested, but shows a boundless understanding and legitimisation of crimes. The Arsonists of today and yesterday, they feel ‘supported’ and untouchable, since until today no one is prosecuted. In Plain sight, and with the knowledge of everyone, passed a convoy of cars, in which there are racist and hateful slogans were chanting and the building was attacked, without that this got disturbed.

The job of a mayor is to ensure the safety of all citizens, without distinction. But choose a side, as happened in Saint-Joost, is simply unacceptable. Sir Kir, we know, Inter Alia, of his denial of the genocide of 1915 and of his passivity in previous incidents and attacks on the Kurdish Institute in Brussels. But how can we understand the timid reaction of mr di rupo, which, for the umpteenth time needs to be clarified, without going further? A form of opportunism that emile vandervelde in his grave would do to turn around. No other prominent of ps feels visible involved.

We can only say: ” Emile, wake up, they’re gone crazy.”

In the light of this scandal, we ask the democratic public opinion to say ‘stop’ against these practices, and to not to allow the dictatorial power of erdogan political life in Belgium and Europe is manipulative.

The Signatories:

Assyrian institute in Brussels
Workshops of the sun
Committee of Armenians of Belgium
Confederation of Turkish workers in Europe-Belgium (Omicron Persei)
Subcommittee of the Armenian-Belgian Case (Cdca)
Democratic Congress of the peoples – Belgium (Hdk-B)
Euro-Armenian Federation for justice and democracy (Eafjd)
European Syriac Union
Alevi Federation of associations in Belgium (Fuab)
Fra Dachnaktsoutioun België
Info-Turkish
Kurdish Institute in Brussels
The house of the people – brussel
Association of Armenian Democrats of Belgium
Association of socialist women (SKD)

For Information:

Iuccia Saponara: Info@Ateliersdusoleil.Be Tel: 02-736 78 95

Khatchik Blacksmith: Hacikdemirci@Hotmail

ÇA SUFFIT, ÇA SUFFIT, ÇA SUFFIT!

Ce jeudi des incendiaires chauffés à blanc par les médias, inféodés au pouvoir dictatorial d’Ankara, avec la bienveillance de certaines autorités politiques belges, en connivence avec ce même pouvoir, ont incendié l’Institut Kurde de Bruxelles, en toute impunité.

Depuis la tentative du coup d’état de 15 juillet 2016 (lutte de pouvoir entre les deux factions islamistes au pouvoir), Erdogan a transformé à son avantage, en alliance avec les néo-fascistes de MHP, pour en finir avec l’ensemble de l’opposition démocratique de Turquie. Aussi bien opposition parlementaire que des journalistes, juristes, académiciens, militants des droits de l’homme et les minorités sont dans les collimateurs du pouvoir dictatorial, basé sur la suprématie du chef. Par ailleurs une lutte sans merci est menée contre le peuple kurde avec des destructions et massacres jamais inégalés depuis des dizaines d’années à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières.

Dans un climat pareil, les organisations et associations démocratiques issues de l’immigration de Turquie (alévies, arméniennes, assyriennes, kurdes, turques…) manifestent paisiblement pour dire leur opposition et appellent à une prise de position plus ferme des autorités européennes (le fait qu’il y ait des posters à l’effigie d’Ocalan ne change aucunement la donne, car il ne faut pas oublier que ce même pouvoir a été en pourparlers avec ce même Ocalan pendant deux ans, jusqu’à donner fin délibérément et unilatéralement à ces pourparlers et se tourner vers l’option toute militaire).

Ce pouvoir ayant mis la main sur tous les pouvoirs à l’intérieur, se retourne vers l’extérieur pour corriger l’opposition, en refusant d’accepter qu’on puisse le critiquer. Pour ce faire il n’hésite pas à manipuler les immigrés d’origine turque pour les utiliser comme son bras armé, sans se soucier de l’image négative donnée et les répercutions désastreuses que cela peut provoquer dans leurs pays d’accueils, en forme de rejet et repli sur soi.

Dans cette réalité, nous venons d’être frappés par un incendie volontaire, haineux à l’égard d’une institution bien connue et au-dessus de tout soupçon, si ce n’est leur origine ethnique à savoir être kurde aux yeux de certains. En face de cela nous avons une intervention inacceptable d’un bourgmestre et homme politique en vue du PS.

Dans son intervention, il utilise des amalgames insupportables avec la même terminologie qu’Erdogan sans aucune nuance. Il n’a aucune empathie pour des dizaines de parlementaires journalistes, académiciens arrêtés ou risquent d’être arrêtés, mais une compréhension sans borne voir une légitimation des actes criminels. Les personnes incendiaires d’aujourd’hui et d’hier se sentent « soutenues » et intouchable, car à ce jour personne n’a été poursuivi. Au vue et au su de tout le monde un convoi de voitures passe en scandant des slogans racistes, haineux et incendient un bâtiment sans être inquiété.

Le rôle d’un bourgmestre est de s’occuper de la sécurité de tous ses administrés sans distinction. Mais une partie prise telle qu’à St Josse est simplement inadmissible. La réaction de Mr Kir, dont on connaît son négationnisme par rapport au Génocide de 1915, son inaction dans les incendies précèdents, concernant notamment l’Institut Kurde de Bruxelles. Mais comment comprendre la réaction timorée de monsieur Di Rupo qui appelle pour l’énième fois des clarifications sans aller plus loin. Un opportunisme qui fait retourner un certain Emile Vandervelde dans sa tombe. Aucun autre ténor de PS ne se sent concerné visiblement.

Nous ne pouvons que dire « Emile réveille toi, ils sont devenus fous ».

Devant ce scandale nous appelons l’opinion publique démocratique pour dire stop à ces agissements, et ne pas laisser le pouvoir dictatorial d’Erdogan d’ingérer et/ou manipuler la vie politique en Belgique et en Europe.

Les signataires :

Association des Arméniens Démocrates de Belgique
Association des femmes socialistes (SKD)
Ateliers du Soleil
Comité des Arméniens de Belgique
Comité de Défense de la Cause Arménienne-Belgique (CDCA)
Confédération des ouvriers de Turquie en Europe-Belgique (ATIK)
Congrès démocratique des peuples – Belgique (HDK-B)
Européen Syriaque Union
Fédération Euro-Arménienne pour la Justice et la Démocratie(FEAJD)
Fédération des Unions des Alévis en Belgique (FUAB)
FRA Dachnaktsoutioun Belgique
Info-Turk
Institut Assyrien de Bruxelles
Institut Kurde de Bruxelles
La Maison du Peuple – Bruxelles

Pour tout renseignement:

Iuccia Saponara, e-mail : info@ateliersdusoleil.be Tel : 02-736 78 95

Khatchik Demirci, e-mail : hacikdemirci@hotmail.com GSM : 0489-739 731

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: