YARGI NASIL BAĞIMSIZLAŞIR?


yargı

Hangi Koşullarda Yargılanabilir?

©Erol Erdoğmuş.

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır, ama… Cumhurbaşkanı aynı zamanda 3 erkin de başı ise; Kuvvetler Ayrılığı özerkliği– ilkesinden nasıl söz edilebilir? Devlette yargı erkinin egemenliği, erklerden birinin devlete egemen olması ya da, tek kişilik Cumhurbaşkanı veya Başkanlık sistemiyle sağlanamaz! Bu durumda yapılması gereken nedir?

***

Cumhurbaşkanı, ‘vatana ihanet’ten dolayı…

HABER:

yargitay

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ına, Cumhurbaşkanı tarafından seçilen Mehmet Akarca’ ya, görevini devreden eski Başsavcı Hasan Erbil’in; “Birilerini fazla rahatsız etmeden görev yapacağınıza yürekten inanıyorum” sözleri dikkat çekti. KAYNAK: 23 Mayıs 2015 günlü gazeteler. bknz.

YORUM:

Anayasamızın 104 . Maddesi, “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır (…)” hükmünü taşır. DEVLET=YASAMA+YÜRÜTME+YARGI ise; Cumhurbaşkanı otomatikman Yasamanın, Yürütmenin, Yargının da başıdır.

Cumhurbaşkanı her 3 erkin başı ise; Kuvvetler Ayrılığı –özerkliği– ilkesinden nasıl söz edilebilir? Yine Anayasamızın 105. Madde si, “(…) Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.

”Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırılır. “. Cumhurbaşkanının RESEN – Kendi başına, ilgiliye danışmadan, doğrudan doğruya– imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, Yargı mercilerine başvurulamaması, hak ve hakkaniyetle nasıl bağdaştırılabilir?

Bu Anayasa hükmüyle, iç hukuk yolları tüketilmiş olacağından; Avrupa insan Hakları Mahkemesine başvurulamaz mı?

Vatana ihanet suçlamasının mahkeme kararına değil de, Yasama erkinin kararına dayandırılması; Yasama’nın Yargı görevini üstlenerek “Kuvvetler Ayrılığı” ilkesinin ihlali değil midir?!

Yargı erkinin Cumhuriyet Başsavcısını seçememesi, Yargı bağımsızlığıyla nasıl bağdaştırılabilir?

“Güce dayanmayan adalet” diyor blaise-pascal Blaise Pascal; “aciz; adalete dayanmayan güç zalimdir”. Devletin sadece temeli değil, kendisi olan adalet; Yasama’yı, Yürütme’yi ve kendisini denetleyen en üstün güç olmak zorundadır, eğer varsa!..

Bu gücü yargıya hangi rakip güç erk– vermek istemez? Yasama mı? Yürütme mi? Yasama üyelerini belirleyen güç, Yürütme Erkini ele geçirdiğine göre; galip gelen rakip güç, Yürütme‘dir.

ÖNERi:

Devlette yargı erkinin egemenliği, erklerden birinin devlete egemen olması ya da, tek kişilik Cumhurbaşkanı veya Başkanlık sistemiyle sağlanamaz.

Erklerden üçünün Başkanlarından oluşacak, CUMHURBAŞKANLIĞI KONSEYi‘nin oybirliğiyle karar vermesi koşuluyla bu görevi üstlenmesi gerekir. TBMM Başkanı, Yürütmenin yurt içinde ve yurt dışında en üstün fiziksel gücü olan Ordunun Genel Kurmay Başkanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı; Cumhurbaşkanlığı Konseyini oluşturmalıdır.

*
tltv_logo

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: