Ya “Derin” CHP’ye Devam…


Ya da Tamam, ama Yola Yeni bir Anlayışla Devam…

chp1

© photocredit

Bu damar ve bu geçmiş,hatırlandığında, kimi parti sözcülerinin ifade ettiği görüş, zannedildiği ve iddia edildiği gibi yeni nitelikte değildir. Eski bir görüşün devamından başka da bir şey değildir. Kökleri CHP’nin çok derinlerinde olan eski bir görüştür. Derin CHP’nin görüşüdür…

***

ergün_eşsizoğlu

© Ergün Eşsizoğlu. CHP’nin geldiği nokta önemli bir yol ayrımı..

Yıl 1930, zamanın önemli örgütlerinden Türk Ocakları’nın büyük Reisi, CHP Milletvekili, iki kez Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) ve o dönemin ünlü hatiplerinden olan Hamdullah Suphi Tanrıver şöyle der: “Faşizm bir vatan ideali etrafında iktisadi refahı, siyasi ve içtimai ahengi tesis etmeyi düşünür. ….. Büyük Vatanperverin [Mussolini] doğru yolu gösteren emri altında, arzın medeniyet membalarından biri olan güzel memleketlerini siyanet edebilmelerini, hürmet ve takdir ile görmüşüzdür. Biz faşist milliyetperverliğin dünkü galeyanında, hem mazimizi hem istikbalimizi görürüz.”

Cumhuriyet Halk Partisi mebusu, CHP idare kurulu üyesi, Feridun Fikri Düşünsel, zamanın Yeni Gün Gazetesinde: “Bütün Avrupa, faşizmin cihana getirdiği emniyet ve neşe ile ona doğru atılırken, …… Faşizm korkulacak bir şey addolunamaz. Bilakis bizim gibi inkılap yapmış ve onu yaşatmaya azmetmiş milletler için faşizmden çıkarılacak düsturlar vardır. Başlıcası vatanın ihtiyaçlarını hiçbir vakit şekli mülahazalara, indî nazariyelere feda etmemektir.” diye yazar.

Kemalizmin ve CHP’nin önemli teorisyenlerinden birisi olan Tekin Alp (Moiz Kohen) ‘e göre: “Filhakika klasik demokrasinin artık modası geçtiği inkâr edilemez. En kültürlü milletler arasında bir çokları klasik demokrasiyi silkip atmışlar ve mutlakiyet, diktatörlük ilh. gibi şekiller kabul etmişlerdir. Demokratik devlet telakkisine sadık kalan milletler arasında, bundan memnun bulunanlar nadirdir. Demokrasi, bazen oligarşi, bazen avamferiblik [popülizm] halinde tereddiye uğramakta [yozlaşmakta], ve o zaman, devlet, artık ne milletin hakiki mümessilleri tarafından, ne de milletin hakiki menfaatlerine uygun olarak idare edilmektedir. […….] Yüz binlerce kahraman, İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, kanını, akıbet bu neticeye varmak için dökmemiştir. Bunca fedakârlıklar bahasına yaptığımız inkılabı, medeni milletlerin büyük bir kısmında iflas etmiş olan [……] bir devlet şeklinde karar kılmak için yapmadık.” Bu Makale 28.01.2013 tarihinde yazılmıştır. Makalenin Tamamı.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: