Bu “Devlet” başka “Devlet…”


Amaç : İnsanlığı tek bir merkezden yönetmek !!

may_first

İnsan ırkı bir aile ve yerküre; aklın gerektirdiklerini yapan, mantıklı insanların yuvası olacak
La race humaine deviendra alors une famille, et le monde sera la demeure des hommes rationnels.The human race will then become one family, and the world will be the dwelling of Rational Men.İlk görevimiz, genç üyeleri yetiştirmek olmalıdır.La première tâche de l’association doit donc être de former les jeunes membres.The first task of the association must therefore be to form the young members.
Johann Adam Weishaupt.

***

©Prof.Dr.Nurullah Aydın

Tek bir dünya, tek bir yönetim, tek bir düzen özlemi her zaman varolmuştur. Bu uğurda mücadele eden liderler, din adamları, ideologlar olmuştur.

Çağımızda dünya’yı tek merkezden yönetmede önemi aşama kat eden gizemliliği koruyan güçler; kapalı örgütlenmeleri yenilerken, açık örgüler olarak; BM, Unesco, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, IMF, İLO gibi kuruluşlarda yapılanmıştır.

Gizlilik, İtaat ve Konulan Kurallara kesin bağlılık; üç temel ilke kabul edilmiştir
Bu üç temel ilke ile yürütülen faaliyetlerde semboller yer alır.
Bu sembollerin manasını en üst dereceye ulaşmış kimseler tam olarak bilir.

US-dollar-pyramid

Dünya para birimi Dolar’ın Ehram’ının üzerine Annoit Coeptist sözü vardır. Anlamı zafere ulaşıldı demektir. Gizli Dünya Devleti; Dolar’ı dünya parası yapmakla ve kendi ehramını bu paranın üzerine yerleştirmekle kendisini zafere ulaşmış addetmektedir. Piramidin altındaki Novus Ordo Se clorum sözü ise Yeni Dünya Düzeni demektir.

Piramit’in alt kısmına gelince; 1776 tarihi bilinenin aksine ABD’nin bağımsızlığını kazandığı 1776 münasebetiyle değil Johann Adam Weishaupt tarafından ilk mürşitler locasının 1 Mayıs 1776 da kurulmuş olmasındandır.

Piramidin en altındaki birinci basamağı; Humanismus yani tüm insanlığı ifade etmektedir. Böylece bu piramit insanlığı nasıl kontrol ettiğini belirtmektedir.

Piramidin en alttaki insanlığın kademelerini; 3 grupta toplamak mümkündür.
1. Halkın içine giren ve üstekilerin emirlerini uygulayan saçaklar:
– Rotary, Lion, Diner, Propeller, YMCA
– Mavi önlüklüler
– Önlüksüz masonlar

2. Ucu gözüken, büyük kısmı gizli olan kademeler: Bunlar 5 basamak halindedir.
– B’NAİ B’RITH, Bilderberg teşkilatları: görünen en yüksek idari aşamasıdır.
Büyük Şark Locası: (Fransız mason locası)
Rusya mason locası
İskoç Locası Teşkilatı: 1.33 (İngiliz mason locası)
York Locası teşkilatı: (Alman mason locası)

32577-1258-gnw7v-a

3. Hiç gözükmeyen gizli kademeler: Bunlarda 4 basamaktır.
RT: En üst gizli basamak 3 Kabbalistten oluşan en üst komuta kademesi)
13’ler meclisi
33’ler meclisi
300’ler klubü Sanhedrin (En üst yönetim meclisi)

En alttaki insanlık ile beraber bu basamaklar 13 kademeyi oluşturmaktadır. Hıristiyanların aksine 13 rakamı Siyonizm’de uğurlu sayılmaktadır.

Piramidin en üstteki üçgen içindeki göz: Bu sembol nihai gayeyi temsil eder. Bu gaye; Lüzifer, yani Mason ilahının gözü! Bu göz ”Allah her şeyi görür” gerçeğinin karşısında bizim ilahımız da her şeyi görür, hatta her şeyi daha iyi görür iddiasını temsil etmektedir. Bu göz Lüzifer yani şeytan’ın gözüdür. Eğik bakmaktadır ve şaşıdır. Masonlar birbirleriyle tanışmak için bu parolayı kullanırlar. Bir araya geldiklerinde tokalaşırken bir yandan sağ ellerinin başparmağı diğerinin eline özel şekilde bastırmakla ve gözlerini eğik tutarak aşağıya doğru bakarlar.

Sanhedrin 300’ler meclisi
Sanhedrin üyeleri, Kabbala Eğitimi almış olan hahamların içinden seçilirler.
Bu gizli yönetim meclisi kadrosunun içinde genel yönetimi gözeten 70 Kabbalist haham, Genel Gözetim Meclisi olarak İsrail’de toplanırlar. Bu mecliste, bir eksilme olursa yerine yeni üyeleri seçmek yetkisiyle görevli 4 Haham bulunur.

Sanhadrin’deki Kabbalist Hahamlara bağlı olarak çalışan ayrıca bir yeminli 70’ler grubu vardır. ABD’de Rockefeller, İngiltere’de Rothschild bu Yeminli 70’ler grubu’ndadır. Yeminliler grubu bütün dünya ülkelerinde teşkilatlanmıştır.

Piramit’in Sanhadrin’in üst kademesi altındaki bütün kademeler bunlara bağlıdır. Gizli Dünya Devleti‘ni teşkil etmek üzere Yeminli 70’ler grubu’na bağlı olarak diğer gruplarda yer alır.

33’ler Meclisi
Dünyada ki birçok siyasi ve ticari gelişmelerden sorumlu olan bu grup pek çok gizli protokoller gerçekleştirir.

13’ler Meclisi
13’ler Kraliyet Konseyi, en zengin ve güçlü ailelerden oluşur. Dünya’yı 300’ler Komitesi‘ne verdikleri emirler doğrultusunda yönetmeye çalışır.

Siyasi partiler’de, iş dünyası’nda, medya’da, bürokrasi’de, üniversiteler’de, kim kimdir?

Günün Sözü: Oku, gez, düşün anla değerlendir kanat sahibi ol.

GİZLİ DÜNYA DEVLETİ VE EMRİNDEKİLER
2 Şubat 2014-ANKARA

*

Prof.Dr.Nurullah Aydın’ın Kitaplarından Seçmeler…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: